پارک ملت در گذر زمین بازها

بودن ان انگار غصب کنندگان ان خیال رفتن ندارند و اسکلت یک ساختمان حدود 5طبقه گویای این مطلب است که به این زودی ها این میهمان های ناخوانده قصد ترک محل و عودت آن به کاربری پارک را ندارند .محل این زمین ها و مجاورت آنها به یک پارک و دسترسی خوب آنها به بزرگراه نیایش و قیمت بالقوه بالای آنها گویا امکان فکر کردن به راهی به جز طریق یاد شده را از متولیان شهرداری سلب کرده و تنها راه پیش رو بالا کشیدن زمین هایی است که روزی به کاربری عمومی و سلامت مردم اختصاص داده شد .معلوم نیست در حالی که همیشه مسئولین دم از کمبود سرانه فضای سبز شهر تهران می زنند ما دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو!

با روال موجود  تا 10 سال آینده تنها خاطره ای از پارک شاهنشاهی ، پارک ملت و یا بوستان ملت امروز خواهد ماند و جای آن را ساختمان های بی در و پیکر دولتی خواهد گرفت و یا شاید هم اختصاص به برج سازان عزیز پیدا کند. 

/ 0 نظر / 18 بازدید