مسابقه TAMFدر ايران

و اما اخرين اطلاعی که از مسابقه ،،TAMFدارم اينکه تا ۲۰مرداد برای ارسال آثار به صندوق پستی  ای که اعلام کرده اند فرصت هست و فرمی هم گويا هست که بايد پرکنيد برای اطلا عات بيشتر به آدرس tehranavenue.com مراجعه کنيد .

/ 0 نظر / 17 بازدید